کتاب‌ها

نوععنوانمجموعهصفحاتناشرچاپنوع جلدقطع کتابشمارگانقیمت (ریال)نظراتتصویر جلد
تالیفعنصریتاریخ و ادبیات ایران۱۱۹نشر نی ۱۴۰۰شومیزرقعی۲۸۰,۰۰۰ ۰
ترجمهدانش خطرناک (شرق شناسی و مصائب آن)۴۶۸ماهی ۱۳۹۹شومیزرقعی۱۵۰۰۸۲۰,۰۰۰ ۰
تالیفابن سیناتاریخ و ادبیات ایران۱۴۶نشر نی ۱۳۹۸شومیزرقعی۲۴۰,۰۰۰ ۰
تالیفناصر خسروتاریخ و ادبیات ایران۳۸۸نشر نی ۱۳۹۷شومیزرقعی۳۸۰,۰۰۰ ۰
تالیففرخی سیستانیتاریخ و ادبیات ایران۱۵۰نشر نی ۱۳۹۷شومیزرقعی۱۳۰,۰۰۰ ۰
تالیفمنوچهریتاریخ و ادبیات ایران۱۱۰نشر نی ۱۳۹۷شومیزرقعی۱۰۰۰۱۱۰,۰۰۰ ۰
تالیفابوریحان بیرونیتاریخ و ادبیات ایران۸۷نشر نی ۱۳۹۷شومیزرقعی۱۲۰,۰۰۰ ۱
تالیفکسایی، نخستین شاعر نامدار شیعهتاریخ و ادبیات ایران۹۰نشر نی ۱۳۹۵شومیزرقعی۱۳۰,۰۰۰ ۰
تالیفشاهنامۀ فردوسیتاریخ و ادبیات ایران۴۵۲نشر نی ۱۳۹۵شومیزرقعی۲۸۰,۰۰۰ ۰
ترجمهخرد و فرزانگی از نگاه پو۳۵۶جوانه رشد ۱۳۹۵شومیزوزیری۲۰۰,۰۰۰ ۰
ترجمهروانشناسی عمومی۸۲۰رشد ۱۳۹۵گالینگوررحلی۷۰۰,۰۰۰ ۰
ترجمهتاریخ اجتماعی ایران در عصر آل بویه۲۳۵نامک ۱۳۹۴گالینگوررقعی۱۷۵,۰۰۰ ۰
تالیفیادداشت‌های پکن۱۸۴نگاره آفتاب ۱۳۹۴شومیزوزیری۱۶۰,۰۰۰ ۰
تالیفترجمه‌ی تفسیر طبریتاریخ و ادبیات ایران۱۳۶نشر نی ۱۳۹۴شومیزرقعی۱۰۰,۰۰۰ ۰
تالیفتاریخ بلعمیتاریخ و ادبیات ایران۱۲۰نشر نی ۱۳۹۴شومیزرقعی۱۰۰,۰۰۰ ۰
تالیفشاهنامه‌ی ابومنصوریتاریخ و ادبیات ایران۴۸نشر نی ۱۳۹۴شومیزرقعی۶۰,۰۰۰ ۰
تالیفرودکی، پدر شعر فارسیتاریخ و ادبیات ایران۱۳۶نشر نی ۱۳۹۴شومیزرقعی۱۰۰,۰۰۰ ۰
تالیفدقیقیتاریخ و ادبیات ایران۱۴۴نشر نی ۱۳۹۴شومیزرقعی۱۰۰,۰۰۰ ۰
تالیفمحمدبن زکریای رازی۱۱۲نشر نی ۱۳۹۴شومیزرقعی۸۵,۰۰۰ ۰
تالیفحدیث خداوندی و بندگی: تحلیل تاریخ بیهقی۵۰۴نشر نی ۱۳۹۴گالینگوروزیری۴۰۰,۰۰۰ ۲
ترجمهعلم و دین۲۰۴ماهی ۱۳۹۴
چاپ دوم: ۱۳۹۷
شومیزپالتویی۱۵۰,۰۰۰ ۰
ترجمهتاریخ نگاری فارسی (سامانیان، غزنویان، سلجوقیان)۴۰۰ماهی ۱۳۹۱شومیزرقعی۲,۰۰۰۱۴۵,۰۰۰ ۲
ترجمهروانشناسی دین: بر اساس رویکرد تجربی۹۷۶رشد ۱۳۹۰گالینگوروزیری۲,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰ ۰
تالیفاز شهر خدا تا شهر انسان: در نقد و بررسی ادبیات کلاسیک و معاصر۲۸۹مروارید ۱۳۸۹
چاپ دوم: ۱۴۰۰
رقعی۷۴۰,۰۰۰ ۰
ترجمهروشنفکران ایران در قرن بیستم۲۶۲هرمس ۱۳۸۹
چاپ سوم: ۱۳۹۳
شومیزرقعی۱۴,۰۰۰ ۰
ترجمهبوداآثار نیکوس کازانتزاکیس۳۴۴نگاه معاصر ۱۳۸۸شومیزوزیری۱۴۰,۰۰۰ ۱
تالیفوسوسه عاشقی: بررسی تحول مفهوم عشق در فرهنگ و ادبیات ایران۱۵۴جوانه رشد ۱۳۸۷
چاپ دوم: ۱۳۹۱
۱۰۰۰۴۴,۰۰۰ ۲
ترجمهروانشناسی دین: کلاسیک و معاصررشد ۱۳۸۶
چاپ دوم: ۱۳۹۳
گالینگوروزیری۶۰۰,۰۰۰ ۰
ترجمهگدا۱۷۴نیلوفر ۱۳۸۵رقعی۳۵,۰۰۰ ۰
تالیفاسطوره۲۲۲انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۸۴
چاپ دوم: ۱۳۹۰
شومیزوزیری۶۰,۰۰۰ ۰
ترجمهبه سوی آزادیآثار نیکوس کازانتزاکیس۲۹۶جامی ۱۳۸۴
چاپ دوم: ۱۳۹۲
شومیزرقعی۱۰۵,۰۰۰ ۰
تالیففارسی عمومی: برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی۳۴۴جامی ۱۳۸۱
چاپ چهل و چهارم: ۱۳۹۷
۱۰۰۰۴۸۰,۰۰۰ ۱
تالیفپیشگامان نقد ادبی در ایران۳۵۲سخن ۱۳۸۰گالینگوروزیری۲۲۰۰۳۳,۰۰۰ ۷
ترجمهچین و ژاپنآثار نیکوس کازانتزاکیس۳۸۲نشر نی ۱۳۷۹، آتیه
چاپ دوم: ۱۳۹۶
گالینگوررقعی۴۶۰,۰۰۰ ۰
ترجمهسیر آفاقآثار نیکوس کازانتزاکیس۲۸۳پ‍ی‍ک‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ۱۳۶۷شومیز۳۰۰۰ ۰