نشریه: خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)

کازانتزاکیس بین الهام شرق و فلسفه غرب در رفت و آمد است

کازانتزاکیس به شدت شیفته شرق است و حتی در سفرنامه‌های دیگرش نظیر «گزارش به خاک یونان» ادعا می‌کند که پدرانش عرب بودند. و این نشان می‌دهد که چقدر به شرق و ادبیات شرق علاقه دارد. در عین حال، خیلی دلبسته فرهنگ یونان هم هست و به خصوص فلسفه یونان. او تحصیلاتش در زمینه فلسفه است و رساله‌اش را درباره نیچه نوشت. یعنی بین الهام شرق و فلسفه غرب در رفت و آمد است و شناور و قرار نیست از هیچ یک از آنها بگذرد.

شاهنامه چگونه بر شعر فرخی‌سیستانی تاثیر گذاشت؟

محمد دهقانی گفت: فرخی سیستانی غالبا قصیده می‌گفته و ویژگی بارز شعر او مدح و ستایش است. فرخی تأثیراتی از فردوسی پذیرفته چون شاهنامه به شدت بر شعر آن دوره تأثیر گذاشته است. شاهنامه چگونه بر شعر فرخی‌سیستانی تاثیر گذاشت؟ محمد دهقانی، پژوهشگر ادبیات فارسی و مترجم در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، درباره …

شاهنامه چگونه بر شعر فرخی‌سیستانی تاثیر گذاشت؟ خواندن بیشتر »