معرفی کتاب: نام تو زخم من است (مجموعه شعر)

این روزها میانۀ خوبی با شعر ندارم. کم پیش می‌آید که شعر تازه ای بخوانم و حقیقتاً از آن لذت ببرم، مگر این که ترجمۀ خوبی باشد از شعرهای زبان و فرهنگی دیگر که بشود کمی‌«هوای تازه» در آن یافت. و این هم بسیار کم اتفاق می‌افتد. بسیاری از کسانی که این روزها به خیال …

معرفی کتاب: نام تو زخم من است (مجموعه شعر) ادامه »