ارمغان مینوی: کارگاه نگارش و ویرایش براساس یادداشت‌های مجتبی مینوی