خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

رعایت لحن و سبک در ترجمه ادبی ضروری است

دکتر محمد دهقانی، نویسنده، مترجم و منتقد ادبی معتقد است ضمن نزدیکی افق روحی نویسنده و مترجم، لحن و سبک در ترجمه ادبی باید رعایت شود، طوری که در صورت رعایت نشدن آن مترجم دیگری می‌تواند ترجمه مجددی از اثر به دست دهد.