دیدار و گفتگو با محمد دهقانی در کتاب‌فروشی آینده

به مناسبت انتشار کتاب‎های تحلیل تاریخ بیهقی،تاریخ بلعمی، شاهنامه ابومنصوری،محمدبن زکریای رازی،رودکی پدر شعر فارسی،دقیقی، ترجمه تفسیر طبری تألیف دکتر محمد دهقانی توسط نشر نی، دیدار و گفتگوی صبح پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ در کتابفروشی آینده را به محمد دهقانی اختصاص داده‎ایم. محمد دهقانی متولد ۱۳۴۴ در اراک است.او عضو سابق هیئت علمی‌گروه زبان و …

دیدار و گفتگو با محمد دهقانی در کتاب‌فروشی آینده ادامه »