نشست تخصصی بزرگداشت استاد مینوی: اهمیت کتابخانه مینوی