نشست جامعه شناسی ادبیات در دانشگاه گلستان

با حضور: دکتر محمد دهقانی (منتقد ادبی، پژوهشگر و مترجم) موضوع بحث: نقد نگرش ایدئولوژیک به تاریخ ادبی ایران دکتر محمد کمالی زاده (عضو هیئت علمی‌جهاد دانشگاهی) موضوع بحث: ادبیات از منظر اندیشه سیاسی