نشریه: با قافله شوق (ارج نامه دکتر محمد علی موحد)

رفتارشناسی عشق در قابوس نامه

اشاره: دوست فاضل ارجمند و مدیر مسئول و سردبیر مجلۀ  سپیدۀ دانایی در گفتگویی دوستانه نظر مرا دربارۀ تصویری که ادبیات کلاسیک فارسی از رفتار عاشقانه به دست می‌دهد جویا شدند. پاسخ گفتن به این پرسش مهم نیازمند استقصایی دقیق است که فعلاً از عهدۀ من ساخته نیست. اما برای این که پرسش ایشان را …

رفتارشناسی عشق در قابوس نامه خواندن بیشتر »