سفر به شهرستان خواف

تصاویر ارسالی توسط آقای عطوفتی