سیر آفاق

بخشهای «کلام نخست» و «ایتالیا» را عزیز بزرگوارم، گرجی مرزبان، ترجمه کرده است و هم به توصیه اوست که مقدمه ای بر این کتاب نمی‌نویسم. لیکن ناگزیرم یکی دو نکته را یادآورم شوم که امیدوارم حمل بر «مقدمه نویسی» نشود.
نخست این که: کازانتزاکیس طی سالهای ۲۷-۱۹۲۶ به نمایندگی از طرف یک روزنامه آتنی سفرهایی به ایتالیا، قبرس، فلسطین و مصر انجام داد. حاصل این سیر و سفرها یادداشتها و گزارشاتی است که برخی از آنها در همان سال ۱۹۲۶ در رزونامه‌های یونانی منتشر شد.