حمیدیان و عین‌القضات و من در اهواز زمان جنگ

پیش ادیب عشق (ارج نامه استاد دکتر سعید حمیدیان)

به سی و دو سال پیش می‌‌اندیشم، وقتی سعید حمیدیان در هیأت استادی جوان، با موهای سیاه و پیشانی برجسته و حرکاتی چالاک در کلاس‌‌های «دانشکدۀ سه گوش»[۱] به ما صائب و حافظ و روش تحقیق درس می‌داد. او می‌‌داند و من هم پنهان نمی‌‌کنم که در آن روزها به سبب اوضاع خاصی که در …

حمیدیان و عین‌القضات و من در اهواز زمان جنگ ادامه »