نقدی بر رویکرد تاریخ‌نگارانه جولی اسکات میثمی‌در کتاب تاریخ‌نگاری فارسی

نوشتار حاضر با در نظر داشتن نسبت میان مفاهیم «تاریخ»، و «تاریخ نگاری»؛ نقد بیرونی و درونی کتاب «تاریخ نگاری فارسی» اثر «جولی اسکات میثمی» را در دستور کار دارد. میثمی‌از دیدگاه خویش و مساله‌ای که در سیر تحول تاریخ نگاری فارسی طرح و تبیین کرده است بینش تاریخ نگارانه مورخان عهود سامانی، غزنوی و …

نقدی بر رویکرد تاریخ‌نگارانه جولی اسکات میثمی‌در کتاب تاریخ‌نگاری فارسی ادامه »